Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

PBL Play

 • 44 min
 • 4 filmer

PBL play är en yta för korta utbildningsfilmer som Boverkets PBL kompetenssatsning tar fram. Här kan du se situationsanpassade och ämnesspecifika filmer som utgår från plan- och bygglagen. Se till exempel filmen Över gränsen som är framtagen av Boverket och Lantmäteriet för att medvetandegöra problem som kan uppstå tidigt i planprocessen.

Visa filmer
Course image

Att arbeta med PBL

 • 212 min
 • 6 moduler

Här får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Den riktar sig till dig som arbetar med plan- och bygglagen och som vill få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. Den består i dag av fem avsnitt: introduktion, lagen PBL, systemet, roller och ansvar samt intressen, avvägningar och krav. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 140 minuter.

Visa moduler
Course image

Buller i PBL

 • 349 min
 • 9 moduler

Buller i PBL är en serie utbildningar som handlar om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen, från översiktsplanering till tillsyn i förvaltningsskedet. Du väljer den eller de utbildningar och avsnitt som är relevanta för dig beroende på vilka frågor och skeden i PBL du är intresserad av. Utbildningarna finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf.

Visa moduler
Course image

Buller – en översikt

 • 25 min
 • 1 modul

Översikten ger grundläggande kunskap om ljud och buller samt effekterna på vår hälsa och vårt välbefinnande.

STARTA
Course image

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

 • 200 min
 • 6 moduler

Den här introduktionen om plan- och bygglagen (PBL) vänder sig till dig som är förtroendevald i en kommun och har uppdrag att hantera frågor inom PBL. Det inledande avsnittet är en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt: översiktsplan, detaljplan, lov- och byggprocess samt byggnadsnämndens tillsyn. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 100 minuter.

Visa moduler
Course image

Huvudmannaskap och planbestämmelser

 • 40 min
 • 2 moduler

Den här utbildningen handlar om fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan. Du får lära dig hur det fastighetsrättsliga genomförandet påverkas av valet av huvudmannaskap och planbestämmelser. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med planläggning eller till dig som vill förstå hur en detaljplan kan komma att förverkligas i praktiken. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 20 minuter.

Visa moduler
Course image

Klimatanpassning i planeringen

 • 90 min
 • 2 moduler

Den här utbildningen ger dig svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur regleringar med hjälp av plan- och bygglagen går att använda. Du får ta del av hur åtgärder för klimatanpassning i fysisk planering kan ge goda synergieffekter samt åtgärder för att klimatanpassa den byggda miljön. Du får se exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatanpassning i översiktplaneringen och på hur du kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 45 minuter.

Visa moduler
Course image

Planera för handel

 • 60 min
 • 2 moduler

I den här utbildningen får du se hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Plan- och bygglagens allmänna intressen bildar utgångspunkt för ett antal vägledande budskap som illustreras i olika planeringssituationer. Varje avsnitt avslutas med ett scenario som du kan diskutera tillsammans med dina kolleger. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 30 minuter.

Visa moduler
Course image

Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR

 • 50 min
 • 2 moduler

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande. Oavsett om är du arbetar som till exempel byggnadsinspektör, på byggföretag, som konsult eller leverantör av byggmaterial behöver du känna till byggreglerna och deras tillämpning. I utbildningen får du en introduktion till vad som gäller för lag och förordning samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd och hur de förhåller sig till varandra. Den tar också upp generella principer för byggreglerna, när byggreglerna gäller och vem som har ansvaret för att kraven uppfylls. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 25 minuter.

Visa moduler
Course image

Brandskydd i PBL

 • 120 min
 • 2 moduler

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om PBL och brandskydd. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 60 minuter. Utbildningen består av åtta avsnitt och du kan välja att bara gå de du är intresserade av:

Visa moduler
Course image

EKS – Boverkets konstruktionsregler

 • 50 min
 • 2 moduler

Utbildningen ger en introduktion till EKS - Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Den visar hur de är uppbyggda och hur de ska tillämpas i Sverige. Utbildningen tar cirka 25 minuter att genomföra.

Visa moduler
Course image

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

 • 30 min
 • 2 moduler

Den här utbildningen ger dig en introduktion till vilka regler som finns om lämplighet för sitt ändamål och om tillgänglighet som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav. Utbildningen tar även upp när i bygglovsprocessen som de olika kraven för utformning och tekniska egenskaper behandlas, vid bygglov, tekniskt samråd eller startbesked. Du får också en samlad bild av reglerna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 15 minuter.

Visa moduler
Course image

Ändring och ombyggnad

 • 80 min
 • 2 moduler

Utbildningen ger dig svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna. Reglerna om ändring omfattar alla befintliga byggnader och gäller för såväl den lilla som den mycket omfattande åtgärden. Här får du vägledning kring de olika ändringssituationerna utifrån plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Den tar cirka 40 minuter att genomföra.

Visa moduler
English